Vikting Information

Informationen på denna webbplats ska inte betraktas som ett erbjudande eller en uppmaning att handla i någon av de investeringar eller fonder som omnämns, av en person i en jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan uppmaning skulle strida mot gällande lag eller där en person som lämnar ett sådant erbjudande eller en sådan uppmaning  inte har rätt att göra det eller till en person till vilken det strider mot lagen att lämna ett sådant erbjudande eller uppmaning.

Fonderna på denna webbplats är inte registrerade enligt United States Securities Act från 1933 eller United States Investment Company Act från 1940 och kan därför inte erbjudas eller säljas direkt eller indirekt i USA eller i någon av dess delstater, territorier, besittningar eller andra områden som omfattas av deras jurisdiktion eller till förmån för en amerikansk medborgare.

Tidigare avkastning ger inga indikationer om framtida resultat. Marknads- och växelkursrörelser kan göra att kapitalvärdet av aktier, och inkomsten från dem, går såväl upp som ned, och investeraren kanske inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Skattebehandlingen beror på de enskilda omständigheterna för varje investerare och kan komma att förändras i framtiden. Du bör alltid konsultera en professionell rådgivare innan du fattar några investeringsbeslut. Andelar i de fonder som beskrivs här är inte tillgängliga för försäljning i en jurisdiktion i vilken en sådan försäljning skulle vara förbjuden. Följaktligen är informationen på webbplatsen inte tillgänglig för distribution i en jurisdiktion där en sådan fond inte är godkänd för försäljning. Teckning för investering i de fonder som nämns på webbplatsen kan bara göras på grundval av relevanta prospekt, respektive basfakta för investerare (KIID) och de senaste årsrapporterna och halvårsrapporterna om sådana publicerats senare. För fonderna inom Aberdeen Global, Aberdeen Global II och Aberdeen Liquidity Fund (Lux) finns dessa rapporter att rekvirera kostnadsfritt från: Aberdeen Global Services S.A., 2b rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Luxemburg. Telefonsamtal kan komma att spelas in.

Aberdeen Asset Managers Limited (AAML) garanterar inte att informationen och materialet på webbplatsen är korrekt, ändamålsenligt eller fullständigt och frånsäger sig uttryckligen ansvaret för eventuella fel eller utelämnanden i sådan information och sådant material. Alla analyser som används för att sammanställa informationen har anskaffats av AAML för eget bruk och företaget kan ha agerat på informationen för egna syften. En del av informationen på denna webbplats innehåller prognoser eller andra framåtblickande uttalanden rörande framtida evenemang eller framtida finansiella resultat för länder, marknader eller företag. Dessa uttalanden är bara prognoser, åsikter eller uppskattningar som görs på generell basis och faktiska händelser eller resultat kan avvika väsentligt. Ingen information på denna webbplats utgör investerings-, skatte-, juridisk eller annan rådgivning.

Varken AAML eller någon av dess anställda eller ombud har tagit hänsyn till eller gjort några undersökningar av läsarens, specifika personers eller grupper av personers investeringsmål, finansiella situation eller särskilda behov. Följaktligen lämnas inga som helst garantier och företaget påtar sig inget som helst ansvar för några förluster, varken direkta eller indirekta, till följd av att läsaren, någon person eller grupp av personer agerar på någon information, åsikt eller uppskattning på webbplatsen. AAML förbehåller sig rätten att när som helst och utan avisering göra ändringar och korrigeringar i de åsikter som uttrycks på den här webbsidan. Värdet på investeringarna och inkomsterna från dem kan gå upp såväl som ner och investerarna kan få tillbaka mindre än det ursprungliga beloppet som investerades.

Publiceras av Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1YG, Skottland, som är godkänt och regleras av Financial Services Authority (FSA) i Storbritannien. AAML är godkänt att erbjuda investeringstjänster i Sverige och finns på den officiella lista som förs av Finansinspektionen i Sverige över investeringsföretag i EES som har tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster över landsgränserna i dessa länder.